Algemene voorwaarden

1. Prijsstelling:

Al onze prijzen zijn genoemd inclusief 21% btw. Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 36 uur bij één dag huur, of 84 uur bij drie dagen huur vanaf het moment van afname, waarbij de apparatuur voor 18:00 uur terug bezorgd dient te worden op een door de verhuurder bepaalde locatie.

2. Borgstelling:

Bij verhuur van apparatuur zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50% van het factuur bedrag. Bij terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden minus de door huurder gemaakte kosten.

3. Terugbezorging:

Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, vermeerderd met 10% van de huurprijs. In geval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd. Dit mag via een WA-Verzekering op naam van de huurder worden afgehandeld.

4. Annulering:

Huurder mag tot 1 uur voorafgaand aan de afgesproken ophaaltijd kosteloos annuleren. Na deze tijd bedragen de annuleringskosten €15,- totaal inclusief btw. Dit bedrag zal worden gefactureerd.

5. Betaling:

Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden. Dit kan per bank of in contanten. Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuurbedrag vermeerderd met € 15,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuurbedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van de laatste termijn zullen we het laatste factuurbedrag via een gerechtigde organisatie innen, waarbij de gemaakte kosten voor de huurder zijn.

6. Legimitatie:

De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. Hiervan zal een foto of scan worden gemaakt. De huurder dient hiermee akkoord te gaan. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

7. Leeftijd:

De minimum leeftijd voor het ophalen en gebruiken van de verhuurde apparatuur is 18 jaar.

8. Bezorgen:

In overleg kan de verhuurder de gehuurde apparatuur brengen en/of ophalen na gebruik. De kosten hiervoor bedragen €35,- inclusief btw voor bezorging binnen 15 kilometer rondom de stad Groningen. Bezorging buiten deze straal kan eventueel in overleg. Er zal dan een op maat gemaakte prijsopgave worden opgesteld door de verhuurder.

9. Eigendomsvoorbehoud:

Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuurde apparatuur is volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden in bruikleen tegen een gestelde vergoeding.
Zie ook punt 10. Aansprakelijkheid.

10. Aansprakelijkheid:

De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden gedurende de huurperiode, alsmede vermissing van apparatuur. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade door huurder en/of derden geleden, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid vanuit verhuurder. Verhuurder is in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

11. Transport/risico:

De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk, zie ook punt 10. Aansprakelijkheid. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn.

12. Defecte apparatuur:

Defecte apparatuur en materialen dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terug komt wordt volgens nieuwwaarde berekend aan de huurder. De verhuurde apparatuur wordt altijd op werking gecontroleerd en getest. De verhuurde apparatuur dient door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden als hoe het is geleverd.

13. Storingen van het gehuurde apparatuur:

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

14. Geschillen:

Op al onze afgesloten huurovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten. Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan een arbitrage commissie.

15. Wijziging van de verhuur voorwaarden:

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

16. Gebruik door derden:

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. Verzekeringen:

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat de verhuurde apparatuur niet verzekerd is gedurende de overeengekomen huurperiode.